Oferta

G??ównie zajmujeny si─? opraw─? muzyczn─? i organizacj─? wesel. Kochamy wesela, lubimy je gra─?.

Posiadamy kolumny pasywne ameryka??skiej firmy Dynacord. Parkiet taneczny i sal─? konsumpcyjn─? nag??a??niamy oddzielnie, stosuj─?c nag??o??nienie strefowe. Cz─???─? taneczn─? pokrywamy d??wi─?kiem z 4 stron. Zalet─? tego typu uk??adu jest to, ??e muzyka do ta??ca jest do??─? g??o??no, natomiast na cz─???ci jadalnej swobodnie mo??na rozmawia─?. Wykorzystujemy systemy bezprzewodowe, dzi─?ki temu na sali nie ma rozk??adanych kabli g??o??nikowych (estetyka i funkcjonalno??─?).

Sprz─?t ten zapewnia nam odpowiednie nag??o??nienie dla imprez od 100 do 400 osób.

Wspó??pracujemy z wieloma lokalnymi firmami muzycznymi i zespo??ami, dzi─?ki czemu mo??emy zapewni─? ró??ne nag??o??nienie lub us??ugi muzyczne nawet dla kilku tysi─?cy osób (scen─?, o??wietlenie koncertowe, akustyka).


Polub

Subskrybuj

Napisz

Piotr Gajda » gajda_piotr@interia.pl

Emilia Orkisz » grupaimpas@gmail.com

Zadzwo??

Piotr Gajda » 609 107 910

Emilia Orkisz » 881 703 505