Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.zespol-impas.pl jest Piotr Gajda
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u??ytkownikach i ich zachowaniu w nast�?puj�?cy sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urz�?dzeniach ko??cowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u??ytkownika.
 2. Serwis mo??e zapisa�? ponadto informacje o parametrach po??�?czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie s�? udost�?pniane ??adnym podmiotom trzecim.
 4. Dane podane w formularzu s�? przetwarzane w celu wynikaj�?cym z funkcji konkretnego formularza, np w celu kontaktu handlowego.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowi�? dane informatyczne, w szczególno??ci pliki tekstowe, które przechowywane s�? w urz�?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i przeznaczone s�? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj�? nazw�? strony internetowej, z której pochodz�?, czas przechowywania ich na urz�?dzeniu ko??cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj�?cym na urz�?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj�?cym do nich dost�?p jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s�? w nast�?puj�?cych celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagaj�? zrozumie�?, w jaki sposób U??ytkownicy Serwisu korzystaj�? ze stron internetowych, co umo??liwia ulepszanie ich struktury i zawarto??ci;
 5. W ramach Serwisu stosowane s�? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „sta??e" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" s�? plikami tymczasowymi, które przechowywane s�? w urz�?dzeniu ko??cowym U??ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??�?czenia oprogramowania (przegl�?darki internetowej). „Sta??e" pliki cookies przechowywane s�? w urz�?dzeniu ko??cowym U??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni�?cia przez U??ytkownika.
 6. Oprogramowanie do przegl�?dania stron internetowych (przegl�?darka internetowa) zazwyczaj domy??lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz�?dzeniu ko??cowym U??ytkownika. U??ytkownicy Serwisu mog�? dokona�? zmiany ustawie?? w tym zakresie. Przegl�?darka internetowa umo??liwia usuni�?cie plików cookies. Mo??liwe jest tak??e automatyczne blokowanie plików cookies Szczegó??owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl�?darki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mog�? wp??yn�?�? na niektóre funkcjonalno??ci dost�?pne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno??ci tych firm, aby pozna�? zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno??ci Google Analytics

4. Zarz�?dzanie plikami cookies - jak w praktyce wyra??a�? lub cofa�? zgod�??

 1. Je??li u??ytkownik nie chce otrzymywa�? plików cookies, mo??e zmieni�? ustawienia przegl�?darki. Zastrzegamy, ??e wy??�?czenie obs??ugi plików cookies niezb�?dnych dla procesów uwierzytelniania, bezpiecze??stwa, utrzymania preferencji u??ytkownika mo??e utrudni�?, a w skrajnych przypadkach mo??e uniemo??liwi�? korzystanie ze stron www
 2. W celu zarz�?dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poni??ej przegl�?dark�? internetow�? / system i post�?puj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Napisz

Piotr Gajda » gajda_piotr@interia.pl

 

Zadzwoń

Piotr Gajda » 609 107 910